on line pharmacy
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie - Content
Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie

 •  Komunikaty

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Linki
S T A T U T POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W MYSZKOWIE

§ 1
  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie działa na podstawie:
    • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086 z późn. zm.),
    • Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego ( Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późn. zm.),
    • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
    • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
    • Uchwały Nr 17/IV/99 Rady Powiatu Myszkowskiego z dnia 16 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie.
  2. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie jest budżetową jednostką organizacyjną w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
  3. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ma siedzibę w Żarkach, ul. Myszkowska 59.
  4. Terenem działania Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie jest obszar powiatu myszkowskiego obejmujący:
    - Miasto Myszków,
    - Gminę i Miasto Koziegłowy,
    - Miasto i Gminę Żarki,
    - Gminę Niegowa,
    - Gminę Poraj.

§ 2
  1. Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest pełnienie – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – funkcji zarządu drogi dla dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Myszkowskiego.
  2. W szczególności do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie należy:
  • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (art. 20 pkt 2 ustawy o drogach publicznych),
  • pełnienie funkcji inwestora (art. 20 pkt 3 ustawy o drogach publicznych),
  • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art.20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych),
  • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (art. 20 pkt 5 ustawy o drogach publicznych),
  • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju (art.20 pkt 6 ustawy o drogach publicznych),
  • koordynacja robót w pasie drogowym (art. 20 pkt 7 ustawy o drogach publicznych),
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych (art. 20 pkt 8 ustawy o drogach publicznych),
  • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom ( art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych),
  • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad ( art. 20 pkt 9a ustawy o drogach publicznych),
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego ( art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych),
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicznych),
  • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg (art. 20 pkt 13 ustawy o drogach publicznych),
  • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie osób i mienia (art. 20 pkt 14 ustawy o drogach publicznych),
  • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów (art.. 20 pkt 16 ustawy o drogach publicznych),
  • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
  1. W wykonaniu zadań określonych w pkt 2 Powiatowy Zarząd Dróg współdziała z:
  • organami administracji rządowej i samorządowej;
  • komórkami i jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Myszkowie i Powiatu Myszkowskiego oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
  • innymi przedmiotami oraz organami administracji innych szczebli.
  1. Mapa i wykaz dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
  2. Oprócz nieruchomości w obrębie pasa drogowego dróg określonych w załączniku, o którym mowa w ust. 4 oraz innych nabytych przez zarządcę pod pasy drogowe dróg powiatowych lub na potrzeby zarządzania drogami, Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie sprawuje trwały zarząd nad nieruchomością położoną przy ul. Myszkowskiej 59 w Żarkach stanowiącą działki gruntu o łącznej powierzchni 7258 m² wraz ze zlokalizowaną na nich zabudową.

§ 3
  1. Na czele Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany uchwałą Zarządu Powiatu i zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Starostę Myszkowskiego.
  2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg kieruje działalnością jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
  3. Strukturę organizacyjną Powiatowego Zarządu Dróg – w tym ilość pracowników, ich zakres kompetencji a także głównego księgowego i jego zakres kompetencji – określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
  4. Regulamin organizacyjny wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.
  5. Nadzór nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu.
§ 4
  1. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg finansowana jest z budżetu Powiatu Myszkowskiego.
  2. Dochodami Powiatowego Zarządu Dróg są także środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych, których źródła oraz przeznaczenie określone są przez Radę Powiatu w uchwale w sprawie utworzenia takiego rachunku.
  3. Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową, której podstawą jest plan dochodów i wydatków zwany dalej „Planem Finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie”.
  4. Powiatowy Zarząd Dróg gospodaruje mieniem przekazanym mu dla wykonywania statutowych zadań.
§ 5

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Status Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie
SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W MYSZKOWIE
Ewidenja Dróg Powiatowych Administrowanych Przez Powiatowyh Zarząd Drów w Myszkowie
Prawa autorskie © Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-04-09 (19781 odsłon)

[ Wróć ]
Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.11 sekund