Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2021/2022

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Przetarg: Przebudowy drogi

PHP-NukeŻarki: Przebudowy drogi powiatowej nr 1714 S ul. Sikorskiego w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 109667 - 2007; data zamieszczenia: 29.06.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax 034 3148304.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowy drogi powiatowej nr 1714 S ul. Sikorskiego w Myszkowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz przebudowa chodników na odc. od skrzyżowania z ul.M.C. Skłodowskiej do skrzyżowania .z ul. 1-go Maja na długości 691mb II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.21-4. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2007. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  • Informacja na temat wadium: wadium nie będzie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, warunek będzie spełniony jeżeli: a) z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, załączonego do oferty i wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, będzie wynikał przedmiot działalności firmy, odpowiadający przedmiotowi zamówienia oraz będzie wynikało z tego dokumentu, że w stosunku do wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono likwidacji, z wyjątkiem sytuacji kiedy wykonawca po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; b) do oferty będą załączone dokumenty uprawniające kierownika budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz będą załączone zaświadczenia, że są oni aktualnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji; c) z aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, załączonych do oferty i wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, będzie wynikało odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) z aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, załączonej do oferty, będzie wynikało, że wykonawca nie figuruje w rejestrze skazanych, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, e) z aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, załączonej do oferty, będzie wynikało, że wykonawca jako podmiot zbiorowy, nie figuruje w rejestrze karnym, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, f) Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, warunek będzie spełniony jeżeli: a) w wykazie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Wykonawca załączy do oferty wykaz, w którym zostanie ujęte przynajmniej jedno zadanie o wartości minimum 700.000,00 PLN brutto w zakresie przebudowy drogi wraz z wykonaniem chodników z podaniem wartości zadania oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, b) w wykazie niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, który wykaże narzędzia i urządzenia, własne i obce (np. dzierżawione, wylesingowane itp.), które będzie używał przy realizacji zamówienia; Wykonawca musi wykazać minimum posiadania: 1 Walec drogowy stalowy wibracyjny 8-10T - 1szt 2 Walec drogowy gumowo-stalowy - 1szt 3 Skrapiarka samojezdna do bitumu - 1 szt 4 Samochody samowyładowcze min 10 T -2 szt 5 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) -1 szt 6 Młot -1 szt 7 Rozkładarka mas bitumicznych o szer.min.3,5m - 1szt z elektrycznym niwelatorem oraz zagęszczaczem masy poprzez wibrator i ubijak belkowy 8 Frezarka - 1szt 9 Piła do cięcia nawierzchni asfaltowych - 1szt 10 Wytwórnia mas bitumicznych z automatycznym zespołem sterowania procesem produkcji własna lub umowa podpisana z taką wytwórnią na obsługę przedmiotu zamówienia c) w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, załączonym do oferty, wykonawca poda imiona i nazwiska: kierownika budowy, oraz innych osób przewidzianych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia d) w wykazie podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, załączonym do oferty, wykonawca poda nazwy i adresy firm, które przewidywane są do wykonania zamówienia (wykonawcę również), określając zakres i wartość robót przewidzianych do wykonania przez poszczególne podmioty 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;warunek będzie spełniony jeżeli: wykonawca załączy do oferty aktualną polisę, o wartości min.1.000.000 PLN a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności; 4) złożą w wyznaczonym terminie ofertę- załącznik nr 1 wraz z załącznikami, w sposób określony w SIWZ wg wzorów wymaganych przez zamawiającego, 5) podpiszą umowę, na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do SIWZ, 6) załączą do oferty oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu .
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowani, 2) ofertę wraz z załącznikami, wg wzorów wymaganych przez zamawiającego, 3) kosztorys ofertowy sprządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót 4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) dokumenty uprawniające kierownika budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz będą załączone zaświadczenia, że są oni aktualnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji, 6) aktualne zaświadczenia: właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, 8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 9) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - , 10) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca - 10) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 11) wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, z podaniem nazwy i adresu firm, które przewidywane są do wykonania zamówienia (wykonawcę również), określając zakres i wartość robót przewidzianych do wykonania przez poszczególne podmioty 12) aktualna polisa o wartości min.1.000.000 PLN , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.ppkt 4),6)8), składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1. ppkt 7), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2. ppkt 1) i 3) oraz w pkt 3., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2. ppkt 2) powinien być sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. i 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 4. stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt 1. ppkt 1), 2), 3), 9,10,11) i w pkt 5., są składane w formie oryginału. 10. Pozostałe dokumenty wykonawca załączy do oferty w oryginale lub jako kserokopie. W przypadku dołączenia kserokopii, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli wykonawcy, wskazanych w dokumencie rejestrowym lub w udzielonym pełnomocnictwie.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.myszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki tel. 034/ 314-83-04 faks: 034/ 314-83-04. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2007 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki (sekretariat)-pok. nr 1. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki do pobrania:
S Tech.ul. Sikorskiego Rozdz.1,4,6.,14,15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1714 S ul. Sikorskiego w Myszkowie”
Szczegółowe specyfikacje techniczne
Przedmiar robót: zal. 2a
Przedmiar robót: zal. 2b 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

PHP-Nuke

Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.09 sekund