Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2021/2022

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..

PHP-NukePrzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1012 gr. powiatu - Choroń - Poraj (do przejazdu kolejowego)od km 0+000 do 5+700

Załączniki:

SpecyfikacjaNr sprawy: PZD –ST/342/1/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1012 gr.powiatu – Choroń –Poraj (do przejazdu kolejowego) “ od km 0+000 do 5+700 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki Tel/fax 034 3148 304 lub 3148 996 adres elektroniczny e-mail: anial@pzd.com.pl lub sekretariat@pzd.com.pl strona internetowa : www.pzd.myszkow.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60 000 EURO prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U . Nr 19 póz. 177 z póżn. zm.) III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1012 gr.powiatu – Choroń –Poraj ( do przejazdu kolejowego)” od km 0+000 do 5+700 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego wszystkie branże, opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity – Dz.U Nr 207 poz. 2016 z 2003r.z póżniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U Nr 202 poz.2072 z dnia 16 września 2004r.) 1. W zakres i skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy: 1) Mapa zasadnicza do celów projektowych – w/g potrzeb projektowania 2) Badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego oraz ocena stanu technicznego istniejącej nawierzchni 3) Pomiary ruchu drogowego 4) Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 6) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 7) Projekt budowlany przebudowy drogi – do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 8) Projekt wykonawczy przebudowy drogi – do projektu wykonawczego należy dołączyć oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 9) Operat wodno prawny -w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych wymagających uzyskanie pozwolenia wodno prawnego 10) Dokumenty formalno-prawne niezbędna w celu czasowego korzystania z nieruchomości -w przypadku konieczności wejścia w teren poza istniejący pas drogowy 11) Opracowanie przedmiaru robót - [ przedmiar należy wykonać dla wszystkich branż oddzielnie dla poszczególnego zakresu objętego dokumentacją projektową] 12) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego 13) Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla każdej z branż 14) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu 15) Sporządzenie „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ 16) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 2. Opracowanie powinno zawierać dla każdej z projektowanych branż: 1) Projekty budowlano – wykonawcze - 6 egzemplarzy 2) Przedmiar robót - 6 egzemplarzy 3) Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze 4) Projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egzemplarze 5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – 6 kompletów dla każdej z branż 6) Plan „ bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ - 6 egzemplarzy 7) Operat wodno-prawny - 2 egzemplarze 8) Raport oddziaływania na środowisko - 2 egzemplarze 9) Oryginały uzgodnień (w tym pozwolenie na budowę) oraz wyniki badań Dodatkowo całość dokumentacji należy wykonać i przekazać w formie elektronicznej na nośniku CD. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. UWAGA Koszty pozyskania mapy (aktualnego podkładu sytuacyjno-wysokościowego do celów projektowych) ,uzgodnień (w tym PZUD), badań geologicznych i konstrukcji jezdni oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej. 3. Założenia wyjściowe do projektowania : zakres opracowania w istniejącym pasie drogowym z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni na długości całego odcinka tj, 5,7 km;. - wnioskowany charakter robót: przebudowa - Klasa drogi - Z - Kategoria ruchu - zaprojektować nośność do kategorii ruchu 100 kN / oś - na podstawie wykonanych pomiarów istniejącej nawierzchni. 4. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje: a) poszerzenie jezdni do 6 m b) przekrój normalny: w zależności od potrzeb przekrój uliczny lub półuliczny, c) ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego - szerokość 6,0m na całym projektowanym odcinku d) budowa ciągu pieszego z kostki brukowej z okrawężnikowaniem po stronie lewej od miejscowości Poraj do Choronia (do uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie – szerokość chodników zmienna, w zależności od szerokości pasa drogowego) e) pod chodnikiem wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z jezdni f) po stronie prawej od miejscowości Poraj do Choronia wykonanie odwodnienia (renowacja rowów) - pozostawić rów otwarty dla odprowadzenia wód głównie z terenów przyległych do drogi g) inne do uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 74222000-1 IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia : 15.12. 2006r. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wymagania w tym zakresie będą spełnione jeżeli : a) z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , załączonej do oferty i wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,będzie wynikał przedmiot działalności firmy zdolnej do wykonania określonych w SIWZ usług ,odpowiadający przedmiotowi zamówienia; b) Wykonawca winien wykazać min.1 projektanta przewidzianego do realizacji zamówienia posiadającego uprawnienia i kwalifikacje wymagane prawem Budowlanym ( uprawnienia branży drogowej) c) Wykonawca winien wykazać min. 1 projektanta posiadającego uprawnienia i kwalifikacje wymagane prawem Budowlanym ( w specjalności projektowania sieci kanalizacji deszczowej ) Zgodnie z obowiązującym prawem w/w osoby muszą posiadać zaświadczenia że są aktualnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji. d) Wykonawca winien wykazać ,że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie minimum 1 zadanie o zakresie zbliżonym co do zakresu i wartości zadania objętego zamówieniem – projekt przebudowy drogi o długości minimum 5 km z podaniem nazwy zadania , zakresu opracowania, terminu realizacji ,wartości zadania oraz nazwy zamawiającego. e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oferty i dokumentów załączonych do oferty. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu ,wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1) Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 ; 2) Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnienia warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 ; 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Wykaz osób i podmiotów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia ,potwierdzone załączonymi uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,a także przewidziany dla nich zakresu wykonywania przez nich czynności wraz z kopiami uprawnień ( dodatkowo aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 3 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie opracowań ,odpowiadających swoim rodzajem i wartością opracowaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania , nazwy zamawiającego , wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ,że usługi te zostały wykonane należycie (referencje) z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4; 7) Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej - załącznik Nr 5 8) Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.- załącznik Nr 6; 2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 87, poz. 605) 3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - pełnomocnictwo wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego. 4. W/w dokumenty należy złożyć formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. VI oraz niekompletność zapisów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania wykonawców należy kierować na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach 42-310 Żarki ul. Myszkowska 59 faksem: nr 034/3148-304 lub na adres e-mail: anial@pzd.com.pl lub sekretariat@pzd.com.pl W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą droga elektroniczną. W przypadku gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej, musi fakt ten zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, musi być niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. Za datę powzięcia wiadomości, uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców . Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Anna Lipowska - PZD Myszków tel. 034 / 3148-304, lub 034 / 3148996 Elżbieta Kutyła - PZD Myszków tel. 034 / 3148-304, lub 034 / 3148996 VIII. Wymagania dotyczące wadium . Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Termin związania ofertą. Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Przygotowanie oferty: a) wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany podpisany przez osobę uprawnioną /osoby uprawnione/ do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- Załącznika Nr 1 wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w Rozdz. VI SIWZ b) oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. c) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. d) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. e) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.. f) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, g) dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. h) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. i) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 2. Oferta wspólna Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku, składania oferty wspólnej do oferty należy dołączyć : a) pełnomocnictwo do pełnienia funkcji przedstawiciela które wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. b) oferta winna być podpisana przez pełnomocnika lub każdego przedstawiciela firm składających ofertę wspólną. 3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie. 4. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej DP S1012 Choroń-Poraj” nie otwierać przed przetargiem” Opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej w sposób trwały kopercie w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, 42 – 310 Żarki, ul. Myszkowska 59, w Sekretariacie pokój nr 1 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2006r. do godz. 9 00 2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2006r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego – w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach , 42 – 310, Żarki, ul. Myszkowska 59 Sali posiedzeń ( II piętro). 5. Otwarcie ofert jest jawne. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN – cyfrowo i słownie: netto – podatek VAT – brutto. 2. Cena może być tylko jedna 3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy. 4. Wartość opracowania pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia – powinna być opracowana metodą kalkulacji uproszczonej w Formularzu cenowym - ( w którym należy wyszczególnić wszystkie branże i podać cenę każdej osobno) z wyceną uwzględniającą wszystkie elementy, które stanowią o cenie zamówienia – załącznik Nr 5; Wartość wszystkich usług stanowi sumę iloczynów odpowiednio skalkulowanych wartości jednostkowych usług i jednostek obmiarowych. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty W pierwszej kolejności Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert oraz poprawiać w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. Następnie Zamawiający zbada, czy oferty zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz dokona oceny ofert, które zostały zakwalifikowane jako ważne i nie odrzucone na podstawie następującego kryterium: Kryterium oceny ofert: cena* – 100 % Sposób punktacji przy założeniu, że 1% ze współczynników określonych wyżej odpowiada 1 punktowi, wg wzoru S=C gdzie: S – Suma punktów przyznanych ofercie – max. 100 punktów C – ilość punktów za oferowaną cenę (brutto) – max. 100 punktów Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów 100. Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru: 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 3
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

PHP-Nuke

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund