Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Informacje: Informacja o zmianie organizacji ruchu na przejeździe w Poraju

INFO
Pełen tekst ogłoszenia

Pełny tekst informacji.

Wysłany przez admin dnia 20-02-2020 o godz. 20:37:11 (10 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Informacje: Informacja o zmianie organizacji ruchu


Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Wysłany przez admin dnia 06-11-2018 o godz. 23:32:33 (77 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Informacje: Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

INFO

Pełen tekst ogłoszenia

Tymczasowa organizacja ruchu - ul. K.Pułaskiego w Myszkowie

Wysłany przez admin dnia 25-07-2018 o godz. 09:25:50 (136 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Informacje: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PHP-Nukedotyczy :
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1713S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika, a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr1715S wkm 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada) oraz nawierzchni i obiektu mostowego.

Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie

Wysłany przez admin dnia 31-10-2016 o godz. 23:21:54 (320 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Informacje: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PHP-Nuke Pobierz dokument.

Informacja o wyborze strona 1

Informacja o wyborze strona 2

Wysłany przez textuser dnia 01-08-2015 o godz. 00:32:16 (658 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Informacje: Odpowiedzi na pytania oferentów

Pobierz dokument.

Odpowiedzi na pytania oferentów

Wysłany przez textuser dnia 16-07-2015 o godz. 00:19:58 (539 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Informacje: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Żarki:Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807 S odcinek Bliżyce - Sokolniki w km 0+650 do 2+548
Numer ogłoszenia: 169036 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807 S odcinek Bliżyce - Sokolniki w km 0+650 do 2+548.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Wysłany przez textuser dnia 08-07-2015 o godz. 23:41:53 (746 odsłon)
(Czytaj więcej... | 8536 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Informacje: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

PHP-NukeZnak sprawy: PZD/B/8/335/DW/SD/2015
W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( DZ.U. z 2013r , poz.907 ze zmianami) zapraszamy do złożenia oferty cenowej w sprawie udzielania zamówienia publicznego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach , ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest: „Wykonanie ewidencji dróg powiatowych i obiektów mostowych w ciągach tych dróg w granicach administracyjnych powiatu Myszkowskiego, przez co rozumie się: dostarczenie systemu elektronicznego do ewidencji, zgromadzenie i wprowadzenie danych do systemu”
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych i obiektów mostowych w ciągach tych dróg, przez co rozumie się: dostarczenie systemu elektronicznego do ewidencji, zgromadzenie i wprowadzenie danych do systemu zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. Nr 67 poz. 582) w granicach administracyjnych powiatu Myszkowskiego.
Opracowanie ewidencji dróg obejmuje łącznie sieć o długości ok. 170,2 km, w tym: Drogi w granicach administracyjnych miast:
- utwardzone – ok. 21,7 km

Drogi poza granicami administracyjnymi miast:
- utwardzonych – ok. 138,9 km
- nieutwardzonych – ok. 9,6 km

Opracowanie ewidencji obiektów mostowych obejmuje 18szt obiektów mostowych.

Wysłany przez textuser dnia 03-07-2015 o godz. 23:35:11 (626 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1879 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Informacje: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

PHP-NukeZgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz .U z 2013, poz.907 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą , informuję że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1013S Biskupice-Zaborze – Przybynów Etapie na odcinku Zaborze do gr. z powiatem częstochowskim ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert.

Zestawienie złożonych ofert:

Wysłany przez textuser dnia 12-06-2015 o godz. 23:34:10 (634 odsłon)
(Czytaj więcej... | 829 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Informacje: OGŁOSZENIE O O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro /zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie dziękując za złożenie oferty cenowej na realizacje zamówienia publicznego pn.: „Mechaniczne zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie” informuje, że do realizacji zamówienia na poszczególne części wybrane zostały następujące oferty firm jako najkorzystniejsze:

CZĘŚĆ 1 – Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych na całkowitej długości 98.015,00 mb (jednorazowo)

Najkorzystniejsza oferta Firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

za cenę całkowitą:

cena (netto): 26.464,05 zł
podatek VAT: 8%
cena (brutto): 28.581,17 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 17/100 gr.)


Wysłany przez textuser dnia 05-03-2015 o godz. 07:13:13 (821 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1330 bajtów więcej | Wynik: 1)

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.33 sekund