OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Data: 08-07-2015 o godz. 22:41:53
Temat:


Żarki:Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807 S odcinek Bliżyce - Sokolniki w km 0+650 do 2+548
Numer ogłoszenia: 169036 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807 S odcinek Bliżyce - Sokolniki w km 0+650 do 2+548.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.Pobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia

SIZW

Przedmiar

Formularz ofertowy

Wzór umowy


Dokumentacje techniczne

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ; ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ; ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY ZIEMNE; WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III-IV KATEGORII

PODBUDOWY - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D.04.00.00 PODBUDOWY D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D.06.00.00 PODBUDOWY D.06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE FREZOWINĄ BITUMICZNĄ

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC D. 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC D.08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

PLAN ORIENTACYJNY_Sokolniki_Etap 1.pdf

PLAN ORIENTACYJNY_Sokolniki_Etap 2.pdf

2.PLAN SYTUACYJNY_Sokoliniki_Etap 1

2.PLAN SYTUACYJNY_Sokoliniki_Etap 2

Część opisowa

Część opisowa Sokolniki Etap 1

PROFIL PODŁUŻNY_Sokolniki_Etap 1

PROFIL PODŁUŻNY_Sokolniki_Etap 2

PRN_Sokolniki_Etap 1.

PRZEKROJE NORMALNE Sokolniki Etap 2.

PRZEKROJE POPRZECZNE Sokolniki Etap 1.

PRZEKROJE POPRZECZNE Sokolniki Etap 2.


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=503