Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Informacje: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PZD - ST /342/2/ 2008

PHP-Nukedot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: PZD - ST / 342 / 2/ 2008
Nazwa zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3800 S ul. Letniskowa miejscowość Kużnica Nowa długość odcinka 630 mb”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „MYSZKÓW” Sp.z o.o 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu , uzyskała największą ilość punktów 100 w kryterium cena. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 23-05-2008r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta Nr 1 : „WADROX”S.A ,42-200 Częstochowa, ul.Bór 180 - uzyskała - 94,11 punktów w kryterium cena .
Oferta Nr 2 : Konsorcjum Firm: DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z o.o , 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42 i Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp.z o.o , 42-470 Siewierz , ul. Przemysłowa w/w oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie brała udziału w obliczaniu punktów w zakresie kryterium cena
Oferta Nr 3 : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „MYSZKÓW” Sp.z o.o 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59 - uzyskała 100 punktów w kryterium cena
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę : Konsorcjum Firm: DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z o.o , 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42 i Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp.z o.o , 42-470 Siewierz , ul. Przemysłowa Podstawa prawna odrzucenia oferty : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych art.89 pkt.2 ( Dz.U.2007r. Nr 223,poz 1655 z póż. zm.) Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: Nie zwierała wskazanych w SIWZ danych dotyczących Rozdz.VI pkt.1, ppkt. 10),11); - błędnie wypełniony załącznik Nr 7 do SIWZ dotyczący wykazu podmiotów uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia - brak wykazu osób innych , którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – dotyczyło załącznika Nr 6 do SIWZ Na mocy art.26 pkt.3 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów. Do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawca nie dostarczył wskazanych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 3. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu następującego Wykonawcę: Konsorcjum Firm: DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z o.o , 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42 i Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp.z o.o , 42-470 Siewierz , ul. Przemysłowa Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy: Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu art.24 ust.2 pkt.3 Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.2007r.Nr223,poz.1655 z póż zm.) oraz Rozdział VI pkt.1, ppkt.10) ,11) SIWZ Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy: Wykonawca pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
mgr Mariusz Sikora 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.09 sekund