Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Informacje: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

PHP-NukeNumer sprawy: 1/342/DP/2008 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: 1/342/DW/2008 na wykonywanie robót budowlanych p/n „Remont nawierzchni jezdni w ciągu DP nr 2312-S gr. z powiatem lublinieckim –Cynków -Winowno-DK nr 1 w m. Krusin oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2312-S i 3210-S skrzyżowanie z DK nr 1 –Wojsławice- Cynków- Zendek w m. Cynków wraz z przebudową przepustu i utwardzeniem pobocza

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Lider: Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 , 42-470 Siewierz Partner: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul.1-go Maja 42 , 38-100 Strzyżów Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Po przeprowadzonym badaniu ofert, oferta od w/w Konsorcjum firm została uznana za spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz zgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała 100 punktów w kryterium cena obliczonym zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego wagą – 100% cena , tym samym oferta została uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu Lider Konsorcjum obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia: 11.07.2008r Wykonawca winien przedstawić przed zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę partnerów w Konsorcjum. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono oferty od następujących Wykonawców: OFERTA nr 1: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach ul. Miedziana 5 , 40-321 Katowice Oferta uzyskała 79,53 punktów w kryterium cena i jego wagą 100% OFERTA nr 2 : STRABAG Sp. z o.o. ul B. Brechta 7 , 03-472 Warszawa W/w oferta nie spełniła warunków udziału w postępowaniu, nie brała udziału w obliczaniu punktów w zakresie kryterium cena. OFERTA nr 3: Konsorcjum firm: Lider: Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 , 42-470 Siewierz Partner: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul.1-go Maja 42 , 38-100 Strzyżów Oferta uzyskała 100,00 punktów w kryterium cena i jego wagą 100%OFERTA nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki Oferta uzyskała 97,09 punktów w kryterium cena i jego wagą 100% 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty nr 2 złożoną przez Wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o. , ul B. Brechta 7 , 03-472 Warszawa Podstawa prawna odrzucenia oferty: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 24 ust.2 pkt.4 ( Dz.U. 2007r Nr 223, poz. 1655z poż.zm.). Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: Wykonawca został wykluczony z postępowania 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu następującego Wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o. , ul B. Brechta 7 , 03-472 Warszawa Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy: Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu art.24 ust.2 pkt.3 Prawa Zamówień Publicznych ( Dz.U. 2007r Nr 223, poz. 1655z poż.zm.)oraz Rozdział VI pkt.2 ppkt.2.4 i 2.5 SIWZ Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy:: Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 PZP winien złożyć między innymi dokumenty: -aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te są nie aktualne – data wystawienia 23.05.2007r
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Myszków 04.07.2008r Dyrektor Mariusz Sikora
Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz na stronie internetowej http:// www.pzd.myszkow.pl 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

PHP-Nuke

Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.06 sekund