Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Przetarg: Przebudowa chodnika w ciągu DW nr 793 w m. Myszków na odcinku od skrzyżowania ul

PHP-NukeNumer ogłoszenia: 156762 - 2008; data zamieszczenia: 10.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax 034 3148304.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow..pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika w ciągu DW nr 793 w m. Myszków na odcinku od skrzyżowania ulicy Pułaskiego z ulicą Okrzei do skrzyżowania ulicy Pułaskiego z ulicą Piłsudzkiego- str.prawa. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5cm - 93m² - rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych - 422m² - rozebranie krawężników betonowych 15x30cm - 150mb - rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm - 240mb - wykonanie koryta pod chodnik gł.15cm - 515m² - wywóz gruzu na odl.5km - 46m³ - wycinka drzew piłą mechaniczną średnica od 46 do 55cm - 3szt. ( Zezwolenie na wycinkę drzew znajduje się u Zamawiającego) - frezowanie pni po wycince drzew średnica od 46 do 55cm - 3szt. - regulacja pionowa studzienek ( zawory wodociągowe i gazowe) - 11szt. - regulacja pionowa studzienek ( studzienki telefoniczne) - 1szt. - ułożenie ławy betonowej pod krawężnik - 30m³ - ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce piaskowej - 150mb - ułożenie ławy betonowej pod obrzeża - 19,2m³ - ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin - 240mb - naprawa nawierzchni przy krawężnikach mieszanką mineralno-asfaltową - 12t - ułożenie podbudowy pod chodnik z tłucznia gr.15cm - 515m² - ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor szary - 418m² ( kostka typu Behad lub Holland) - ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor czerwony - 97m² ( kostka typu Behad lub Holland) - plantowanie gruntu na opasce bezpieczeństwa - 120m² - obsianie opaski bezpieczeństwa trawą gr. w-wy humusu - 5cm - 120m² II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.09.2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga płacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 PZP; wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - wzór dokumenty załącznik nr 2 załączony do SIWZ W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. uprawnienia kierownika budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz załączone zaświadczenie, że jest on aktualnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji; 2.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w którym zostaną ujęte przynajmniej trzy zadania z zakresu wykonywania chodników o wartości nie mniejszej niż 100.000zł każde z podaniem wartości zadania oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 załączony do SIWZ 3.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, załączonym do oferty, wykonawca poda imiona i nazwiska: kierownika budowy, oraz innych osób przewidzianych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać min.10 pracowników - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 załączony do SIWZ; 4.wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załączonym do oferty wykonawca poda nazwy i adresy firm, które przewidywane będą do wykonania zamówienia ( wykonawcę również), określając zakres i wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 załączony do SIWZ 5. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca, w którym Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia własne i obce (np. wydzierżawione, wylesingowane itp.) , które będzie używał przy realizacji zamówienia - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; Wykonawca musi wykazać minimum posiadania: 1. Walec drogowy mały od 2T - 1szt 2. Zagęszczarka gruntu - 1szt 3. Samochód samowyładowczy min 10 T - 1szt 4. Piła do cięcia asfaltu - 1szt 5. Koparko-ładowarka - 1szt W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. polisę inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności; Nie złożenie jakiegokolwiek w/w dokumentu skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.myszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul.Myszkowska 59 , 42-310 Żarki II piętro , pok.nr 7. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul.Myszkowska 59 , 42-310 Żarki II piętro , sekretariat pok.nr 1. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pobierz dodatkowe dokumenty


Przedmiar robót
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogólne Specyfikacje Techniczne- 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.10 sekund