Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Przetarg: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 3809S na odcinku Wy

PHP-NukeŻarki: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 3809S na odcinku Wysoka Lelowska- Żarki
Numer ogłoszenia: 165874 - 2008; data zamieszczenia: 21.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax 034 3148304.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myszkow.pzd.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 3809S na odcinku Wysoka Lelowska- Żarki. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art.2 pkt.8 ustawy PZP, pod nazwą : Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 3809S na odcinku Wysoka Lelowska - Żarki Lokalizacja robót: DP Nr 3809 S odcinek od Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysoka Lelowska do skrzyżowania z drogą gminną ul. Mickiewicza w Żarkach długość odcinka 2,0 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: rozebranie nawierzchni bitumicznych rozebranie istniejących krawężników ,chodników z płyt betonowych, obrzeży trawnikowych rozebranie przepustów rurowych mechaniczne frezowanie nawierzchni wykonanie koniecznych robót ziemnych, wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów wykonanie regulacji pionowej urządzeń znajdujących się na terenie prowadzonych robót remontowych, wykonanie robót dotyczących odtworzenia podbudowy drogi ułożenie krawężników wykonanie robót dotyczących odtworzenia nawierzchni drogi wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zatoce autobusowej na chodniku i na wjazdach. wykonanie robót związanych z regulacja pasa drogowego ( plantowanie, humusowanie) Szczególowy zakres robót zawiera przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1.1 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 - podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert 3.5 - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny 3.6 - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 3.7 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.1 - formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1 1.2 - formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 1.3 - zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 8 1.4 - kosztorys ofertowy 1.5 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 1.6. - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1.7. - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 1.8. - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 1.9. - uprawnienia kierownika budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych 1.10. - wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 4 ( wraz z referencjami) 1.11 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 5 1.12 .- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń - załącznik nr 6 1.13. - wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 7 1.14. - polisę 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 PZP; wykonawca składa następujące dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - wzór dokumenty załącznik nr 3 załączony do SIWZ 3. W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 3.1. uprawnienia kierownika budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz załączone zaświadczenie, że jest on aktualnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji; 3.2.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w którym zostaną ujęte przynajmniej dwa zadania z zakresu wykonywania budowy lub przebudowy chodników o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każde z podaniem wartości zadania oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 załączony do SIWZ 3.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, załączonym do oferty, wykonawca poda imiona i nazwiska: kierownika budowy, oraz innych osób przewidzianych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia minimum 5 pracowników. - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 załączony do SIWZ; 3.4.wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załączonym do oferty wykonawca poda nazwy i adresy firm, które przewidywane będą do wykonania zamówienia ( wykonawcę również), określając zakres i wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 załączony do SIWZ 3.5. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca, w którym wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia własne i obce(np. dzierżawione, wylesingowane itp.) , które będzie używał przy realizacji zamówienia - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; Wykonawca musi wykazać minimum posiadania: 1). zagęszczarka mechaniczna - szt.2 2). samochód samowyładowczy min.8T - szt.1 3). koparko -ładowarka - szt.1 4). piła do cięcia nawierzchni bitumicznych - szt. 1 5). walec samojezdny do 10 ton - szt . 1 6). walec lekki wibracyjny - szt. 1 3.6 Wykonawca na zrealizowane roboty udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy okresu gwarancji. 4.W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 4.1. polisę o wartości min. 500.000 PLN lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności; Nie złożenie jakiegokolwiek w/w dokumentu skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty. 5.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1), 2.3), 2.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.3.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt.5. 6.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej 6.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.2.Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 6.3.Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, to zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6.4. Oferta winna zawierać dokumenty opisane w pkt.2 dla każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie 7.Inne dokumenty 7.1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: - aprobaty techniczne IBDiM dla przewidzianych do wykonania zamówienia materiałów ( kostka brukowa)
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.myszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki (sekretariat)-pok. nr 1. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie częściowo finansowane w ramach programu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Wojewodą ŚląskimDYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.pzd.myszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie w dniu 21.07.2008r.


Załączniki do ogłoszenia 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.12 sekund