Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Informacje: Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

PHP-NukeInformacja o udzieleniu zamówienia publicznego Żarki: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w km 33+ 784 w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 177906 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 154642 - 2008. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax 034 3148304. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w km 33+ 784 w Myszkowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W skład opracowania wchodzić będzie 1. część drogowa polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 ul. Pułaskiego z drogą gminną ul. Kościuszki w miejscowości Myszków w kilometrażu od 33+625 do 33+965 tj. długość odcinka 340 mb 2. część mostowa polegająca na przebudowie obiektu mostowego na rzece Warcie w miejscowości Myszków ( km 33+793) II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4. II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 397540 PLN. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR, Lubliniec ul. Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 397540.00
  • Oferta z najniższą ceną: 397540.00 / oferta z najwyższą ceną: 397540.00
  • Waluta: PLN.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora


Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz na stronie internetowej PZD WWW.pzd.myszkow.pl w dniu 31.07.2008r. 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.04 sekund