Welcome to Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie!

     Menu
 
 •  PZD Myszków

 •  RODO

 •  Struktura
     organizacyjna

 •  Wykaz dróg

 -  drogi powiatowe
 -  drogi wojewódzkie
 -  wykaz mostów

 •   Sieci dróg

 •  Komunikaty

 • Wolne stanowiska
    pracy

 • Wnioski do
    pobrania

 - pas drogowy
 - pojazdy
   nienormatywne

 •   Przetargi
 -  otwarte
 -  rozstrzygnięte
 -  unieważnione

 •   Postępowania
      do 30 000 €

Postępowania
   o wartości poniżej
   130 000 zl

 •   Kontakt
      i lokalizacja

 •   Plan zamówień
      publicznych

 •   Akcja zima
      2019/2020

•  Sprawozdania
      finansowe


  •   Linki


 Informacje: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

PHP-NukeŻarki: Remonty uzupełniające odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu myszkowskiego odnowa nawierzchni Zadanie Nr 1 DW Nr 791 DK nr 1 - Osiny - Poraj - Myszków-Mrzygłód - gr. z powiatem zawierciańskim Zadanie Nr 2 DW Nr 792 Żarki - Kroczyce
Numer ogłoszenia: 285761 - 2008; data zamieszczenia: 27.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214655 - 2008r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty uzupełniające odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu myszkowskiego odnowa nawierzchni Zadanie Nr 1 DW Nr 791 DK nr 1 - Osiny - Poraj - Myszków-Mrzygłód - gr. z powiatem zawierciańskim Zadanie Nr 2 DW Nr 792 Żarki - Kroczyce. II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich zgodnie z przedmiarem robót na poszczególnych odcinkach dróg, specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi technicznymi polegający na : - frezowaniu nawierzchni średnia gr.4cm - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni - skropienie nawierzchni drogowych - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 25 na bazie asfaltu 35/50 grub. 8 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 25 na bazie asfaltu 35/50 grub.4 cm - obustronne uzupełnienie poboczy destruktem uzyskanym z frezowania średnia gr. 10 cm oraz skropienie emulsją asfaltową przy użyciu grysów - oznakowania poziomego , chemoutwardzalne grubowarstwowe, strukturalne 2. Wymagania dotyczące materiałów do wykonania poszczególnych warstw bitumicznych: - do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt wielorodzajowy 35/50 zgodnie z tabelą 2.1 wytycznych technicznych ZDW nr D-05.03.05d - do warstwy ścieralnej z BA należy zastosować asfalt wielorodzajowy 35/50 zgodnie z tabelą 2.1 wytycznych technicznych ZDW nr D-05.03.05b. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2. II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1911540.54 PLN. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 1911540.54
  • Oferta z najniższą ceną: 1911540.54 oferta z najwyższą ceną: 2198002.04
  • Waluta: PLN.
Podpisał: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg mgr Mariusz Sikora 
     Pokrewne linki
· Więcej o PHP-Nuke
· Napisane przez textuser


Najczęściej czytany artykuł o PHP-Nuke:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej ..


     Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


     Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Powered by DSI Myszków


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.09 sekund