Sprostowanie do ogłoszenia
Data: 09-06-2007 o godz. 11:02:09
Temat: PHP-Nuke


Sprostowanie do ogłoszenia : o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3801S odcinek od skrzyżowania DW 789 –Koziegłówki – Mysłów -Osiek

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz.1163 ze zm.) składamy wyjaśnienie:
w związku z zapytaniem telefonicznym jednego z Wykonawców dotyczącym rozbieżności w terminie składania i otwarcia ofert pomiędzy terminem podanym w ogłoszeniu a zapisem w SIWZ; informujemy , że w ogłoszeniu o przetargu zaistniała pomyłka w terminie składania ofert - sprostowaniu ulega zapis w ogłoszeniu o przetargu który otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy złożyć w siedzibie powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, z/s w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59 w sekretariacie pokój nr 1 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2007r. do godziny 10.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2007r. o godz.10.30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, sala konferencyjna.
Nie ulega zmianie ani modyfikacji treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .


Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
inż. Stefan Cieślewicz


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=120