Mechaniczne i ręczne ,dwukrotne wykaszanie traw ......
Data: 09-05-2008 o godz. 17:37:47
Temat: PHP-Nuke


Żarki: Mechaniczne i ręczne ,dwukrotne wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 97427 - 2008; data zamieszczenia: 09.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax 034 3148304.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mechaniczne i ręczne ,dwukrotne wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykaszanie traw i chwastów z pasa drogowego na szerokości 5m ( pobocze, skarpa, dno i przeciwskarpa rowu na terenach niezabudowanych) obustronnie - przycinanie żywopłotu na dł.1.800mb ( przed, za i na wiadukcie w m. Myszków oraz ul. Al. Wolności w m. Myszków) - wykaszanie traw na wysepkach i pasach zieleni( teren zabudowany) 2.Koszenie traw przy drogach wojewódzkich należy wykonać mechanicznie kosiarkami od krawędzi jezdni na szerokość min.5m / pobocza, skarpa rowu, dno rowu, przeciwskarpa rowu obustronnie oraz ręcznie przy pachołkach, znakach drogowych, barierach ,na wysepkach i pasach zieleni/ 3.Obcięcie żywopłotu należy wykonać mechanicznie poprzez podcięcie z trzech stron wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu w obrębie żywopłotu. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.09.2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1.1 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 PZP; wykonawca składa następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - wzór dokumenty załącznik nr 3 załączony do SIWZ 2. W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: .- wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w którym zostaną ujęte przynajmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiących przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł każde z podaniem wartości zadania oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, załączonym do oferty, wykonawca poda imiona i nazwiska przynajmniej dwóch osoby do z uprawnieniami do obsługi specjalistycznego sprzętu oraz trzy osoby do ręcznego wykaszania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca, w którym Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia własne i obce (np. wydzierżawione, wylesingowane itp.) , które będzie używał przy realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać minimum posiadania: - kosiarki wysięgnikowej, doczepionej do ciągnika do koszenia na skarpach i przeciwskarpach - 1szt. - kosiarki konstrukcyjnie dostosowanej do wykaszania traw porastających rowy, pobocza dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. z 1998r Nr.12,poz.51) - 2szt. - kosiarki żyłkowej,spalinowej lub elektrycznej, do wykaszania w miejscach niedostępnych, takich jak : pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach, wysepkach itp. - 2szt 3.W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: - polisę inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od dpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności; Nie złożenie jakiegokolwiek w/w dokumentu skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.myszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki (sekretariat)-pok. nr 1. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pobierz załączniki do ogłoszenia
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z FORMULARZAMI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=147