Żarki: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa skrzyżowania w ciągu dr
Data: 09-07-2008 o godz. 19:35:49
Temat: PHP-Nuke


Żarki: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w km 33+784 w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 154642 - 2008; data zamieszczenia: 09.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax 034 3148304.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.myszkow.pzd.net.pl

Żarki: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w km 33+784 w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 154642 - 2008; data zamieszczenia: 09.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax 034 3148304.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myszkow.pzd.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w km 33+784 w Myszkowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej pn przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w km 33+784 w Myszkowie W skład opracowania projektu wchodzić będzie: 1). część drogowa polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 793 ul. Pułaskiego z drogą gminną ul. Kościuszki w miejscowości Myszków w kilometrażu od 33+625 do 33+965 tj. długość odcinka 340mb zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia tj. załącznikiem nr 1 do SIWZ 2). część mostowa polegająca na przebudowie obiektu mostowego na rzece WARCIE w miejscowości Myszków ( w km 33+793 ) zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia tj. załącznikiem nr 2 do SIWZ. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 01.12.2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1.Wykonawca musi dysponować minimum 2 osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej oraz w specjalności mostowej należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoby te winny wykazać się doświadczeniem w projektowaniu w budownictwie drogowym i mostowym co najmniej 5 lat od momentu uzyskania uprawnień 2.Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ,co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Przez roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi o klasie minimum GP oraz projekty rozbiórki i budowy obiektu mostowego. Przez roboty odpowiadające swoją wartością przedmiotowi zamówienia rozumie się 50% wartości oferty. 3.Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oferty i dokumentów dołączonych do oferty wg formuły spełnia / nie spełnia . Nie spełnienie warunków w postępowaniu z zastrzeżeniem art.26 ust.3 skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg. druku Załącznika nr 3. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z Art..22 ustawy na lub wg. druku Załącznika Nr 4 , 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki. 4. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej oraz w specjalności mostowej, należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadających 5 letni staż w projektowaniu na lub wg. druku Załącznik Nr 6. 5. Kserokopię uprawnień i kserokopię zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w Załączniku Nr 6 6. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dokumentacji projektowej z podaniem jej wartości, daty wykonania i odbiorcy, na lub wg druku Załącznika Nr 7 7. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi podanej w Załączniku Nr 7 8. Wycena usługi wykonana na lub wg druku Załącznik Nr 3A ,zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznika Nr 1 oraz Załącznika Nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 9. Pełnomocnictwa (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik). 10. Kserokopia polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 11. Oświadczenie Wykonawcy o zakresie prac do wykonania przez podwykonawców na lub wg. wzoru Załącznik Nr 8. W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ( na podstawie Art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) - działające jako konsorcjum lub w formie spółki cywilnej - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po wyborze wykonawcy, a przed podpisaniem umowy zamawiający na podstawie Art.23 ust.4 ustawy żąda dostarczenia : 1. Umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie występujących określającą: - cel gospodarczy, - czas trwania współpracy , obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia , gwarancji, - solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum lub spółki cywilnej wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( Art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych), - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji, - zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 2. Wykaz podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na ich temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia ,a także zakres wykonywania przez nich czynności.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: internet: http://www.pzd.myszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki sekretariat - pok. nr 1. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie internetowej PZD oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w dniu 09.07.2008r.

Pobierz dodatkowe dokumenty
Załączniki


Komplet załączników do ogłoszenia
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=156