Remont nawierzchni jezdni na odcinku 1,100km w ciągu DP nr 1710-S Sokolniki -skr
Data: 09-07-2008 o godz. 20:14:12
Temat: PHP-Nuke


Remont nawierzchni jezdni na odcinku 1,100km w ciągu DP nr 1710-S Sokolniki -skrzyż. z DP nr 1017-S- Zagórze-gr. z powiatem zawierciańskim w m. Zagórze wraz z wykonaniem odwodnienia
Numer ogłoszenia: 154753 - 2008; data zamieszczenia: 09.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax 034 3148304.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni jezdni na odcinku 1,100km w ciągu DP nr 1710-S Sokolniki -skrzyż. z DP nr 1017-S- Zagórze-gr. z powiatem zawierciańskim w m. Zagórze wraz z wykonaniem odwodnienia. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art.2 pkt.8 ustawy PZP, związane z remontem nawierzchni jezdni drogi powiatowej wraz z wykonaniem odwodnienia pod nazwą : Remont nawierzchni jezdni na odcinku 1,100km w ciągu DP nr 1710-S Sokolniki -skrzyż. z DP nr 1017-S- Zagórze-gr. z powiatem zawierciańskim w m. Zagórze wraz z wykonaniem odwodnienia 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni gł.50cm - 42m³ - wykonanie w-wy odsączającej na poszerzeniach z piasku gr.10cm - 84m² - ułożenie podbudowy z tłucznia w-wa dolna gr.25cm - 84m² - ułożenie podbudowy z tłucznia w-wa górna gr.15cm - 84m² - ułożenie w-wy wyrównawczej na poszerzeniach z mieszanki mineralno-bitumicznej - 8,6t - ułożenie w-wy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej - 50t - oczyszczenie nawierzchni - 4.400m² - skropienie nawierzchni asfaltem - 4.400m² - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.2cm - 4.400m² - skropienie nawierzchni asfaltem - 4.400m² - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.3cm - 4.400m² - ścinanie poboczy ziemnych na odcinku 700mb obustronnie śred.gr.20cm na szer.1,0m - wywiezienie gruntu ze ścinania poboczy na odległość 5km - 280m³ - utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. 5cm - 980m² II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.09.2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 PZP; wykonawca składa następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - wzór dokumenty załącznik nr 2 załączony do SIWZ W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. uprawnienia kierownika budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz załączone zaświadczenie, że jest on aktualnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji 2.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w którym zostaną ujęte przynajmniej trzy zadania z zakresu wykonywania nakładek bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 100.000zł każde z podaniem wartości zadania oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 załączony do SIWZ 3.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, załączonym do oferty, wykonawca poda imiona i nazwiska: kierownika budowy, oraz innych osób przewidzianych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać min.10 pracowników - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 załączony do SIWZ; 4. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca, w którym Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia własne i obce (np. wydzierżawione, wylesingowane itp.) , które będzie używał przy realizacji zamówienia - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; Wykonawca musi wykazać minimum posiadania: 1. Walec drogowy stalowy wibracyjny 8-10T - 2szt 2. Walec drogowy gumowo-stalowy - 1szt 3. Skrapiarka samojezdna do bitumu - 1szt 4. Samochody samowyładowcze min 10 T - 2szt 5. Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) - 1szt 6. Rozkładarka mas bitumicznych - 1szt 7. Wytwórnia mas bitumicznych z automatycznym zespołem sterowania procesem produkcji własna lub umowa podpisana z taką wytwórnią na obsługę przedmiotu zamówienia 5.wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załączonym do oferty wykonawca poda nazwy i adresy firm, które przewidywane będą do wykonania zamówienia ( wykonawcę również), określając zakres i wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 załączony do SIWZ W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. polisę inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od dpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności; Nie złożenie jakiegokolwiek w/w dokumentu skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.myszkow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2008 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego tj.Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki (sekretariat)-pok. nr 1. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pobierz dodatkowe dokumenty


Przedmiar robót
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogólne specyfikacje techniczne


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=157