OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Data: 14-07-2008 o godz. 21:08:02
Temat: PHP-Nuke


Żarki: Remont nawierzchni jezdni w ciągu DP nr 2312-S gr z powiatem lublinieckim - Cynków- Winowno-DK-1 w m Żarki: Remont nawierzchni jezdni w ciągu DP nr 2312-S gr z powiatem lublinieckim - Cynków- Winowno-DK-1 w m.Krusin oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2312-S i 3210-S skrzyżowanie z DK-1 Wojsławice - Cynków - Zendek w m.Cynków wraz z przebudową przepus
Numer ogłoszenia: 159227 - 2008; data zamieszczenia: 14.07.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 123653 - 2008. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax 034 3148304. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni jezdni w ciągu DP nr 2312-S gr z powiatem lublinieckim - Cynków- Winowno-DK-1 w m.Krusin oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2312-S i 3210-S skrzyżowanie z DK-1 Wojsławice - Cynków - Zendek w m.Cynków wraz z przebudową przepustu i utwardzeniem poboczy. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: m.Krusin-frezowanie istniejącej nawierzchni gr 3cm- 7.000m2- oczyszczenie nawierzchni - 7.000m2 skropienie nawierzchni asfaltem - 7.000m2- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.5cm-7.000m2 Destruktem z frezowania nawierzchni należy utwardzić pobocza w miejscu wykonywanej nawierzchni skrzyżowanie dróg powiatowych w m. Cynków - frezowanie istniejącej nawierzchni gr.3cm - 1.900m2- ułożenie warstwy wyrównawczej przy krawędziach jezdni śr. grubość 3cm - 75Mg - oczyszczenie nawierzchni - 1.900m2- skropienie nawierzchni asfaltem- 1.900m2 - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.5cm - 1.900m2 - ścinanie zawyżonych poboczy śr.grubość 10 cm szer.1m na długości 620mb-wykonanie oznakowania poziomego skrzyżowania farbami chlorokauczukowymi - 36m2 Destruktem z frezowania nawierzchninależy utwardzić pobocza (obok szkoły w m.Cynków) przebudowa przepustu - oczyszczenie rowów wokół przepustu grubość zanieczyszczeń - 30 cm na dł. 265 mb - rozebranie istniejącego murku czołowegoz betonu - 1,8m3 dobudowa do istniejącego przepustu rur fi 1200mm o dł.1,5mb - wykonanie murka czołowego z betonu przedłużeniu przepustu - 5,1m3- zamontowaniebarier stalowych energochłonnych (masa 1m 24,0kg) na długości 24mb- oczyszczenie z ziemitrylinkiumacniającej skarpy rowu -6,0m3 utwardzenie pobocza - wykonanie koryta pod chodnik głębokości 15cm - 368m2 - wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr.8cm - 368m2- wykonanie podbudowy z tłucznia gr.20cm - 368m2- utwardzenie pobocza destruktem z frezowania nawierzchni II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.22.20.00-9. II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 270976,59 PLN. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Śląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o., ul.Przemysłowa 1, 42-470 Siewierz, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 270976.59
  • Oferta z najniższą ceną: 270976.59 / oferta z najwyższą ceną: 340722.85
  • Waluta: PLN.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej PZD oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w dniu 14.07.2008r.

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=160