Przebudowa zjazdu z DW 793 ul. Pułaskiego w Myszkowie i budowę drogi dojazdowej
Data: 02-10-2008 o godz. 23:16:04
Temat: PHP-Nuke


Żarki: Przebudowa zjazdu z DW 793 ul. Pułaskiego w Myszkowie i budowę drogi dojazdowej do obsługi separatorów kanalizacji deszczowej
Numer ogłoszenia: 246107 - 2008; data zamieszczenia: 02.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax. 034 3148304.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
rony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa zjazdu z DW 793 ul. Pułaskiego w Myszkowie i budowę drogi dojazdowej do obsługi separatorów kanalizacji deszczowej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę zjazdu z DW 793 ul. Pułaskiego w Myszkowie i budowę drogi dojazdowej do obsługi separatorów kanalizacji deszczowej na długości 120 mb : - roboty przygotowawcze obejmujące: roboty pomiarowe, wycinkę drzew - roboty ziemne - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych grub.20 cm - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub.4 cm - roboty wykończeniowe ( humusowanie i obsianie trawą skarp, ułożenie krawężników ). II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2008. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1.1 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 - podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert 3.5 - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny 3.6 - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 3.7 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.1 - formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 1.2 - formularz cenowy tabela wyceny 1.3 - formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 1.4 - zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 8 1.5 - kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmującv wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zgodny z przedmiarem robót tj. opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 1.6 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 1.7 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1.8 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 1.9 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 1.10 - uprawnienia kierownika budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych 1.11 - wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 1.12 - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wymienionych w wykazie 1.13 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 1.14 - wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 1.15 - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń - załącznik nr 6 1.16 - polisę 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 PZP; wykonawca składa następujące dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych 3. W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 3.1. uprawnienia kierownika budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz załączone zaświadczenie, że jest on aktualnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji; 3.2. wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 3.3. dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań .Dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej z wykazem. 3.4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, załączonym do oferty, wykonawca poda imiona i nazwiska: kierownika budowy, oraz innych osób przewidzianych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 3.5. wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załączonym do oferty wykonawca poda nazwy i adresy firm, które przewidywane będą do wykonania zamówienia wykonawcę również, określając zakres i wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców 3.6. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca, w którym wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia własne i obcenp. dzierżawione, wylesingowane itp. , które będzie używał przy realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać minimum posiadania 1. Walec drogowy stalowy wibracyjny 8-10T - 1 szt 2. Walec drogowy gumowo-stalowy - 1 szt 3. Skrapiarka samojezdna do bitumu - 1 szt 4. Samochody samowyładowcze min 10 T - 2 szt 5. Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) - 1 szt 6. Rozkładarka mas bitumicznych - 1szt 7. Frezarka -1szt 8. Wytwórnia mas bitumicznych z automatycznym zespołem sterowania procesem produkcji własna lub umowa podpisana z taką wytwórnią na obsługę przedmiotu zamówienia 3.7 Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na okres 60 miesięcy rękojmia równa się z okresem gwarancji . 4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 4.1. polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności; Nie złożenie jakiegokolwiek w/w dokumentu skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty. 5. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.3, 2.5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.3.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. 5. 6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej 6.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.2.Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 6.3.Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, to zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6.4. Oferta winna zawierać dokumenty opisane w pkt.2 dla każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie 7. Inne dokumenty 7.1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane będą odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty przed podpisaniem Umowy Wykonawca dołączy następujące dokumenty: - recepty mieszanek asfaltobetonowych 8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 8.1.Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub przedstawicieli wykonawcy, wskazanych w dokumencie rejestrowym lub w udzielonym pełnomocnictwie. 8.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1.1.,1.2.,1.3.,1.4., 1.5, 1.11,1.12,1.13, 1.14,1.15 są składane w formie oryginału. Pozostałe dokumenty wykonawca załączy do oferty w oryginale lub jako kserokopie. W przypadku dołączenia kserokopii, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli wykonawcy, wskazanych w dokumencie rejestrowym lub w udzielonym pełnomocnictwie. 8.5. Na kserokopii dokumentu należy zamieścić zapis: za zgodność z oryginałem i czytelny podpis lub parafkę i pieczątkę imienną. Kserokopie dokumentów potwierdzone w inny sposób niż wyżej opisany, zostaną uznane za niezgodne ze SIWZ i będzie to przyczyną odrzucenia oferty..
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.myszkow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki /pokój Nr 7/. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki sekretariat /pokój Nr 1/. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pobierz komplet dokumentów
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Komplet dokumentów do ogłoszenia

Opracowane dokumenty PDF- przedmiary robót.Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=175