informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 17-10-2008 o godz. 14:25:44
Temat: PHP-Nuke


Myszków dnia, 17.10.2008r.
Numer sprawy: 7/332/DW/2008 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/332/DW/2008 Nazwa zadania: „Remonty uzupełniające odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu myszkowskiego - ( odnowa nawierzchni ) : Zadanie Nr 1 : DW Nr 791 DK nr 1 – Osiny – Poraj - Myszków-Mrzygłód – gr. z powiatem zawierciańskim Zadanie Nr 2 : DW Nr 792 Żarki – Kroczyce

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm: LIDER : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „MYSZKÓW” Sp.z o.o 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59 PARTNER : DROMET Sp. z o.o ,42-200 Częstochowa , ul. Jesienna 139 Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu , uzyskała największą ilość punktów - 100 w kryterium cena. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27-10-2008r. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta Nr 1 : STRABAG Sp z .o.o ,03-472 Warszawa , ul. Brechta 7 - w/w oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie brała udziału w obliczaniu punktów w zakresie kryterium cena
Oferta Nr 2 : EUROVIA Polska S.A , 53-609 Wrocław , ul. Fabryczna 20B Adres do korespondencji: ul. Chłodna 1 , 41-902 Bytom - oferta uzyskała - 87,40 punktów w kryterium cena
Oferta Nr 3 : Konsorcjum Firm: LIDER : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „MYSZKÓW” Sp.z o.o 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59 PARTNER : DROMET Sp.z o.o ,42-200 Częstochowa , ul. Jesienna 139 - oferta uzyskała - 100 punktów w kryterium cena Oferta Nr 4 : „WADROX” S.A , 42-200 Częstochowa, ul. Bór 180 - oferta uzyskała - 98,90 punktów w kryterium cena .
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofertę Nr1 złożoną przez Wykonawcę : STRABAG Sp z .o.o ,03-472 Warszawa , ul. Brechta 7 Podstawa prawna odrzucenia oferty : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych art.89 pkt.2 ( Dz.U.2007r. Nr 223,poz 1655 z póż. zm.) Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: Nie zwierała załącznika do oferty tj. recept mieszanek asfaltobetonowych zgodnie ze SIWZ Rozdz.VI pkt.7,ppkt.7.1 Na mocy art.26 pkt.3 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów. Do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawca nie dostarczył wskazanych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 3. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu następującego Wykonawcę: STRABAG Sp z .o.o ,03-472 Warszawa , ul. Brechta 7 Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy: Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu art.24 ust.2 pkt.3 Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.2007r.Nr223,poz.1655 z póż zm.) oraz zgodnie z warunkami SIWZ - Rozdział VI pkt.7, ppkt.7.1 Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy: Wykonawca pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dyrektor

Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie

mgr Mariusz Sikora

Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz na stronie internetowej http:// www.pzd.myszkow.pl w dniu 17.10.2008r.

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=177