Obustronne czyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powi
Data: 22-10-2008 o godz. 22:11:38
Temat: PHP-Nuke


Żarki: Obustronne czyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Numer ogłoszenia: 279569 - 2008; data zamieszczenia: 22.10.2008


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, fax. 034 3148304.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obustronne czyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1.Prześwietlanie i formowanie koron drzew - 850szt polegające na usunięciu złamanych i ograniczających skrajnie pionową gałęzi do wysokości 6m nad poziom jezdni. 1.2.Wycinka odrostów z pni drzew do wysokości 2,5m 1.3.Wycinka krzaków i samosiejek na powierzchni 6,0ha - usuwanie krzaków należy wykonać równo z poziomem terenu, natomiast wyrastające odrosty z pni należy usunąć od poziomu terenu do wysokości 2,5m pnia drzewa - teren po wycince krzaków należy wyczyścić i uporządkować /wywieźć lub spalić/ - pas drogowy ( granice pasa drogowego należy przyjmować 70cm za istniejącym drzewostanem min.5m od krawędzi jezdni, obustronnie) należy oczyścić z zanieczyszczeń obcych (śmieci). Pozbierane śmieci w worki należy wywieź na wysypisko, za wywiezione śmieci należy przedstawić kopię faktur/ 1.4. Mycie tablic drogowych - 40szt 1.5 . Mycie znaków drogowych - 850szt - tablice i znaki drogowe należy wymyć z zabrudzeń.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.20.00.00-9, 90.00.30.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 2 - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 PZP; wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych 2.W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. uprawnienia kierownika budowy do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz załączone zaświadczenie, że jest on aktualnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnionej funkcji; 2.wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w którym zostanie ujęte przynajmniej jedno zadanie z zakresu wykonywania usług tożsamych z charakterem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000zł z podaniem wartości zadania oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, 3.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, załączonym do oferty, wykonawca poda imiona i nazwiska: kierownika budowy, oraz innych osób przewidzianych do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać min.10 pracowników 4.wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załączonym do oferty wykonawca poda nazwy i adresy firm, które przewidywane będą do wykonania zamówienia ( wykonawcę również), określając zakres i wartość usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawców 5. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca, w którym Wykonawca wykaże narzędzia i urządzenia własne i obce (np. wydzierżawione, wylesingowane itp.) , które będzie używał przy realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać minimum posiadania: 1. łańcuchowa lub tarczowa piła spalinowa - 2szt. 2. łańcuchowa lub tarczowa piła spalinowa na wysięgniku - 2szt. 3.samochód samowyładowczy - 2szt. 4.narzędzia ręczne do cięcia drewna (siekiery, maczety) 3.W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 1 . polisę inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności;.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.myszkow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarzad Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul.Myszkowska 59 , 42-310 Żarki II piętro pok.nr 7.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarzad Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul.Myszkowska 59 , 42-310 Żarki II piętro pok.nr 1 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). Podpisał :

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie

mgr Mariusz Sikora


Załącznik nr 9 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej. 1.2. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 1.3. Zakres robót objętych OST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: - zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, - sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, - wykonaniem kwietników. 1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2. Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: - ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, - ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 2.3. Ziemia kompostowa Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 2.4.1. Drzewa i krzewy Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, - u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, - pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, - pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, - przewodnik powinien być praktycznie prosty, - blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. Wady niedopuszczalne: - silne uszkodzenia mechaniczne roślin, - odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, - ślady żerowania szkodników, - oznaki chorobowe, - zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, - martwice i pęknięcia kory, - uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, - dwupędowe korony drzew formy piennej, - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, - złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: - rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, - pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, - bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. Niedopuszczalne wady: - zwiędnięcie liści i kwiatów, - uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, - oznaki chorobowe, - ślady żerowania szkodników. Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem. 2.5. Nasiona traw Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 2.6. Nawozy mineralne Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 3. sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, - wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, - kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, - sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: - pił mechanicznych i ręcznych, - drabin, - podnośników hydraulicznych. 4. transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 4.3. Transport roślin kwietnikowych Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 5. wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 5.2. Trawniki 5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: - teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, - przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), - przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, - teren powinien być wyrównany i splantowany, - ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, - przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, - siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, - okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, - na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, - na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, - przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, - po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, - mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 5.2.2. Pielęgnacja trawników Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: - pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, - następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, - ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), - koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, - chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: - wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, - od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, - ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 5.3. Drzewa i krzewy 5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: - pora sadzenia - jesień lub wiosna, - miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, - dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, - roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, - korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, - przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, - korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, - drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, - wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, - palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: - podlewaniu, - odchwaszczaniu, - nawożeniu, - usuwaniu odrostów korzeniowych, - poprawianiu misek, - okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, - rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, - wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, - wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, - przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: - sposób wzrostu, - rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, - konstrukcję korony. Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 5.3.4. Przesadzanie drzew starszych Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są roboty modernizacyjne dróg i ulic. Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: - gatunek drzewa, - wiek i rozmiary drzewa, - przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, - warunki transportu przesadzanych drzew, - warunki pielęgnacji po przesadzeniu. Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: - uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, - ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), - układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, - usuwaniu chwastów. 5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 5.4. Kwietniki Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: - gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od 10 do 25 cm, w zależności od rodzaju sadzonych kwiatów, - ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, - po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, - pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 6. kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 6.2. Trawniki Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: - oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, - określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), - pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, - wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, - ilości rozrzuconego kompostu, - prawidłowego uwałowania terenu, - zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, - gęstości zasiewu nasion, - prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, - okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, - dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: - prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), - obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 6.3. Drzewa i krzewy Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: - wielkości dołków pod drzewka i krzewy, - zaprawienia dołków ziemią urodzajną, - zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, - materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], - opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, - prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, - odpowiednich terminów sadzenia, - wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, - wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, - zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: - zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, - zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, - wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, - prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), - jakości posadzonego materiału. 6.4. Kwietniki Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: - zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, - jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), - przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu, - prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: - zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, - jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), - przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), - szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: - roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, - zakładanie trawników, - pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: - przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), - dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, - zasadzenie materiału roślinnego, - pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: - roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, - dostarczenie materiału roślinnego, - pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 10. przepisy związane 1. PN-G-98011 Torf rolniczy 2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.


Pobierz komplet dokumentów
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Komplet dokumentów do ogłoszeniaArtykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=178