INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 24-10-2008 o godz. 09:04:21
Temat: PHP-Nuke


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Nazwa zadania: „ Naprawa nawierzchni chodników w ciągach dróg powiatowych ”:
Zadanie Nr I - drogi powiatowej Nr 1714 S na odc. ul 1-go Maja w Myszkowie
Zadanie Nr II - drogi powiatowej Nr 1012 S na odc. ul. Jastrzębska m. Poraj


1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych , Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowo – Drogowe „URBIT”
Bogusław Bugaj , Lgota Murowana 29c, 42-425 Kroczyce
2. Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, nie podlegającą odrzuceniu.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 31.10.2008r .

Dyrektor
/…/ Mariusz Sikora

Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz na stronie internetowej http:// www.pzd.myszkow.pl w dniu 23.10.2008r.

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=179