OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:
Data: 27-10-2008 o godz. 21:38:28
Temat: PHP-Nuke


Żarki: Remonty uzupełniające odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu myszkowskiego odnowa nawierzchni Zadanie Nr 1 DW Nr 791 DK nr 1 - Osiny - Poraj - Myszków-Mrzygłód - gr. z powiatem zawierciańskim Zadanie Nr 2 DW Nr 792 Żarki - Kroczyce
Numer ogłoszenia: 285761 - 2008; data zamieszczenia: 27.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214655 - 2008r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty uzupełniające odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu myszkowskiego odnowa nawierzchni Zadanie Nr 1 DW Nr 791 DK nr 1 - Osiny - Poraj - Myszków-Mrzygłód - gr. z powiatem zawierciańskim Zadanie Nr 2 DW Nr 792 Żarki - Kroczyce. II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich zgodnie z przedmiarem robót na poszczególnych odcinkach dróg, specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi technicznymi polegający na : - frezowaniu nawierzchni średnia gr.4cm - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni - skropienie nawierzchni drogowych - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 25 na bazie asfaltu 35/50 grub. 8 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 25 na bazie asfaltu 35/50 grub.4 cm - obustronne uzupełnienie poboczy destruktem uzyskanym z frezowania średnia gr. 10 cm oraz skropienie emulsją asfaltową przy użyciu grysów - oznakowania poziomego , chemoutwardzalne grubowarstwowe, strukturalne 2. Wymagania dotyczące materiałów do wykonania poszczególnych warstw bitumicznych: - do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt wielorodzajowy 35/50 zgodnie z tabelą 2.1 wytycznych technicznych ZDW nr D-05.03.05d - do warstwy ścieralnej z BA należy zastosować asfalt wielorodzajowy 35/50 zgodnie z tabelą 2.1 wytycznych technicznych ZDW nr D-05.03.05b. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2. II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1911540.54 PLN. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 1911540.54
  • Oferta z najniższą ceną: 1911540.54 oferta z najwyższą ceną: 2198002.04
  • Waluta: PLN.
Podpisał: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg mgr Mariusz Sikora


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=180