Opracowanie projektu budowy ciągu piewszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej
Data: 24-02-2009 o godz. 11:49:30
Temat: PHP-Nuke


Żarki: Opracowanie projektu budowy ciągu piewszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 793 od km 34+409 do km 39+358 w miejscowości Myszków Będusz Żarki: Opracowanie projektu budowy ciągu piewszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 793 od km 34+409 do km 39+358 w miejscowości Myszków Będusz
Numer ogłoszenia: 41820 - 2009; data zamieszczenia: 26.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 328129 - 2008r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 793 od km 34+409 do km 39+358 w miejscowości Myszków Będusz. II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 od km 34 + 409 do 39+358 w miejscowości Myszków Będusz ,zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia tj. załącznikiem nr 1 do SIWZ. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 393442.62 PLN. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2009. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRA-MAR,42-700 Lubliniec, ul. Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie. V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) Cena wybranej oferty: 388000.0 Oferta z najniższą ceną: 388000.0 oferta z najwyższą ceną: 388000.0 Waluta: PLN.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=195