INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 26-02-2009 o godz. 10:50:50
Temat: PHP-Nuke


Numer sprawy : PZD-10/332/DW/2008 Numer sprawy : PZD-10/332/DW/2008 Myszków, dnia 2009-02-24
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA –MAR” ul. Częstochowska 6/4 42-700 Lubliniec INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr PZD-10/332/DW/2008 na opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 793 od km 34+409 do km 39+358 w miejscowości Myszków Będusz

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA –MAR” ul. Częstochowska 6/4 , 42-700 Lubliniec Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, nie podlegającą odrzuceniu. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu , uzyskała w kryterium cena najwyższą ilość punktów tj. 100 Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 26.02.2009r. (zgodnie z art.94 ust1 pkt.1a). Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA –MAR” ul. Częstochowska 6/4, 42-700 Lubliniec
2. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art.92 ust.1.pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2007 r. Nr 223,poz1655) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności ,do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie mgr Mariusz Sikora


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=196