Przebudowa drogi powiatowej nr 3802S od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 791 L
Data: 25-03-2014 o godz. 20:37:03
Temat: PHP-Nuke


Żarki: Przebudowa drogi powiatowej nr 3802S od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 791 Lgota Górna - Gliniana Góra do skrzyżowania w m. Osiek od km 1+500 do 4+600
Numer ogłoszenia: 99740 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.Pobierz dodatkowe dokumenty.

Pełny tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - format MS Word

Przedmiar robót


Specyfikacje techniczne

DM.00.00.00 Ogólna DP 3802S Gliniana Góra

D01.01.01 Odtworzenie trasy DP 3802S Gliniana Góra


D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe DP Nr 3802S Glinana Góra


D.02.00.01 Roboty ziemne DP 3802S Gliniana Góra


D.04.03.01 Oczyszczenie w-w DP 3802S Gliniana Góra


D.04.04.02 Podbudowa DP Nr 3802S Gliniana Góra


D.05.03.05 Warstwy w-ca i ś-na DP 3802S Gliniana Góra


D.05.03.11 Frezowanie DP 3802S Gliniana Góra


D.06.03.01 Pobocza


WYRÓWNANIE PODBUDOWY DP Nr 3802S Gliniana Góra.pdf


D.04.02.01 W-wa odsączająca DP Gliniana Góra.pdf


ST Wzmocnienie nawierzchni geosiatką DP Nr 3802S Lgota Górna -Gliniana Góra.doc


D - 05.03.26aArtykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=440