OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Data: 13-10-2015 o godz. 22:53:56
Temat: PHP-Nuke


Żarki: REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE
Numer ogłoszenia: 271438 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do oferty

Wzór umowy

Załącznik nr 10

Zadanie Nr 1 Przedmiar Robót - Wymiana nawierzchni DW 789

Zadanie Nr 2 Przedmiar Robót - Remont cząstkowy DW (przykrawędziowe)

Zadanie Nr 3 Przedmiar Robót - Remont cząstkowy DW 789 (nawierzchnia z kostki graniotowej)

WYTYCZNE TECHNICZNE

Beton asfaltowy C11 do warstwy ścieralnej obciążonej rucham KR5-KR6

Beton asfaltowy C11 do warstwy wiążącej obciążonej rucham KR5-KR6

Wymagania wobec badania typu mieszanki mineralno asfaltowej

Oznakowanie poziome

Związania międzywarstwowe

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

Wyjaśnienia do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Orientacja DW 789 Żarki - Niegowa.pdf


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=526