OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana
Data: 11-10-2006 o godz. 10:39:52
Temat: PHP-Nuke


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w języku polskim,zgodnie z art.10 ust.1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej w skrócie “PZP” lub „ustawą”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pod nazwą: „Remont drogi wojewódzkiej nr 792 Żarki – Kotowice - Kroczyce na odcinku Żarki – Jaworznik w km. od 2+070 do 2+720 na długości 650mb” Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej poprzez:
– ułożenie warstwy wiążącej średnia gr. 6cm na powierzchni 3.472m²
– skropienie między warstwowe emulsją asfaltową – dwukrotne na powierzchni
4.030m²
- ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm na powierzchni 4.030m²
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym średnia gr.10cm ( obustronnie) na
szerokości 1m - 1.300m²
- wykonanie oznakowania poziomego na nowo wykonanej nawierzchni – 50m²


Załączniki:
Ogłoszeniu o zamówieniu
Formularz oferty
Oświadczenie
Przedmiar robót
Szczegółowe specyfikacje techniczne
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Wzór umowy
SIWZ

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=68