RODO
Data: 06-06-2018 o godz. 13:02:49
Temat: PHP-Nuke


Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych – RODO.

RODO to przede wszystkim szereg nowych praw przysługujących z tytułu przetwarzania danych osobowych, w konsekwencji czego informujemy, że:


• Administratorem Państwa danych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z siedzibą przy ulicy Myszkowska 59, 42-310 Żarki.

• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym pod adresem email: iod@pzd.com.pl. Można także złożyć zapytanie telefoniczne lub skierować je osobiście w siedzibie firmy, wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi, koniecznie podając dane kontaktowe niezbędne do jej udzielenia.

• Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wykonania zadań realizowanych w ramach regulaminu działania Powiatowego Zarządu Dróg na podstawie uchwały Zarządu Powiatu nr 678/2017. (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Podanie danych może być wymogiem: ustawowym bądź dobrowolnym

• Dane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

• Nie jest planowane przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państw trzecich.

• Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania.

• Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail lub wiadomość pocztą tradycyjną na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z siedzibą w Żarkach, ulica Myszkowska 59, 42-310 Żarki.

• Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa.

• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. O jakichkolwiek zmianach w tym punkcie zostaną Państwo poinformowani celem wyrażenia dodatkowej zgody na takie działanie.


Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=733